30 GB
1000 GB TRANSFERU
BRAK LIMITU DOMEN
BRAK LIMITU EMAIL
DOMENA .PL GRATIS !!!

    
   
       
  15 GB
600 GB TRANSFERU
BRAK LIMITU DOMEN
BRAK LIMITU EMAIL
DOMENA .PL GRATIS !!!
 
   
   
       
  5 GB
300 GB TRANSFERU
BRAK LIMITU DOMEN
BRAK LIMITU EMAIL
BRAK LIMITU MYSQL
 
   
   
 


POLITYKA ANTYSPAMOWA

DEFINICJA SPAMU

Spam (cytat z www.nospam-pl.net) określany również jako 'UCE' unsolicited commercial email (niezamawiany komercyjny email) lub 'UBE' unsolicited bulk email (niezamawiany wielokrotny email) - to takie informacje lub przesyłki, których odbiorca sobie nie zażyczył ani wcześniej na nie się nie zgodził. Najczęściej do niczego mu niepotrzebne, powodujące nieekonomiczne wykorzystanie użytych do przesyłki zasobów, często wywołujące irytację.

DO NAJWAŻNIEJSZYCH POLSKICH REGULACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ZJAWISKA SPAMU NALEŻĄ:

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204). Ustawa weszła w życie dnia 10.III.2003 r.

Art. 2.
Określenia użyte w ustawie oznaczają: (...)

2) informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

Art. 4.

1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy to zgoda ta:
1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści,
2) może być odwołana w każdym czasie.
2. Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.

Art. 10.

1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyrazi zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności jeśli udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (...)

Art. 24.

1. Kto przesyła za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówione informacje handlowe, podlega karze grzywny.
2. Ściganie wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 25.

Orzekanie w sprawach o czyny określone w Art. 23 i 24 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz 271).

Art. 6.

3. Posłużenie się (...), pocztą elektroniczną, (...) w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993 r.; zmiany: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027)

Art. 16.

1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności: (...)
5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

OCHRONA ANTYSPAMOWA STOSOWANA PRZEZ OCTOPUS SYSTEM

Konta pocztowe Klientów zabezpieczone sa kilkupoziomowym systemem antyspamowym, rozpoznającym niechcianą korespondencję według:

źródła jej pochodzenia (RBL) - połączenia z adresów występujących w zewnętrznych bazach RBL są odrzucane adresu email nadawcy - przesyłki pochodzące z adresów email zablokowanych na naszych blacklistach, są odrzucane charakterystycznych cech maila - analiza nagłówków wiadomości i określenie prawdopodobieństwa iż wiadomość jest spamem treści - filtr analizuje wyrazy zawarte w mailu i określa prawdopodobieństwo iż jest ona spamem.

System antyspamowy jest domyślnie aktywny dla każdego nowego konta i niechciana korespondencja jest automatycznie usuwana. Klient posiada możliwość wyłączenia automatycznego filtrowania wiadomości, korzystając z panelu administracyjnego. Wiadomości identyfikwane jako spam będą wtedy jedynie oznaczane poprzez dodanie na początku tematu wiadomości ciągu znaków "[ SPAM ]".

POSTAWA OCTOPUS SYSTEM WOBEC SPAMU ATAKUJĄCEGO UŻYTKOWNIKÓW NASZYCH SERWERÓW:

Właściwe zgłoszenie otrzymania spamu, dotyczącego serwisu utrzymywanego na serwerach OCTOPUS SYSTEM należy przesłać na adres: bok@8host.pl Zgłoszenie powinno zawierać pełne nagłówki oraz treść otrzymanej wiadomości.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymogi tzn. jest prawidłowo udokumentowane (zawiera wyżej wykazane elementy), a korespondencja kwalifikuje sie jako spam, wówczas, zgodnie z następującymi postanowieniami Regulaminu:

Art. 5.

Zakres praw i obowiązków Usługodawcy i Usługobiorcy

(...)
4.. Usługobiorca zobowiązany jest do:
(...)

b.. niewykorzystywania usług w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa,
(...)

6. Usługobiorca nie może wykorzystywać usług świadczonych przez Usługodawcę do łamania prawa bądź postępowania nieetycznego, a w szczególności do naruszania prywatności innych użytkowników sieci Internet.

podjęte zostają ze strony OCTOPUS SYSTEM stosowne kroki, nie wyłączając wstrzymania świadczenia usług.

© 8Host 2008 Grupa Octopus                                       Polityka Prywatności     Polityka Antyspamowa     Zastrzeżenia Prawne     Mapa Strony